Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w imieniu organizacji przedsiębiorców wystąpiło o wyjaśnienia do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii co do statusu pracowników młodocianych, którzy na podstawie art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Resort potwierdził, że w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania szkół młodociani są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W tej sytuacji nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną. Gdy pracodawca zdecyduje się wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie, to jeżeli miał zawartą z Funduszem Pracy umowę o refundacji, to ją otrzyma.

Drugim pytaniem organizacji przedsiębiorców było, w jaki sposób udzielać urlopu pracownikom młodocianym?

Tu ministerstwo przypomniało, że  młodociany pracownik uzyskuje prawo do 12 dniu urlopu  z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, a po roku pracy ma prawo do 26 dni roboczych urlopu. W związku z rozpoczęciem od  4 stycznia br. zimowych ferii młodocianemu pracownikowi uczęszczającemu do szkoły należało udzielić urlopu wypoczynkowego. Jeśli młodociany pracownik nie ma jeszcze prawa do urlopu, to pracownik powinien udzielić mu urlopu zaliczkowego w czasie ferii szkolnych, lub – na wniosek młodocianego – udzielić urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych.

Powyższe regulacje dotyczą młodocianych pracowników będących uczniami. Jeżeli młodociany pracownik uczniem nie jest, to obowiązują go ogólne zasady korzystania  z urlopów wypoczynkowych (zgodnie z planem urlopów czy w terminie uzgodnionym z pracodawcą).

Pełna informacja znajduje się na stronie:https://rzecznikmsp.gov.pl/21-03-pracownicy-mlodociani/