Resort pracy w stanowisku z 15 kwietnia 2019 r. przyjął, że jest możliwe przechowywanie poszczególnych części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach – papierowej albo elektronicznej. W jego ocenie jednak nie należy tego utożsamiać z możliwością przechowywania w odmiennych postaciach dokumentów wchodzących w skład poszczególnych części dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Zróżnicowanie postaci prowadzonej dokumentacji może się w ocenie MRPiPS ograniczyć wyłącznie do wyodrębnionych w § 6 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369) części, tj. odrębnie dla lit a, b, c, d w pkt 1, oraz pkt 2, 3 i 4 tego przepisu.

MRPiPS podzieliło zatem dokumentację z § 6 ww. rozporządzenia na 7, a nie na 4 części jak robili to dotychczas eksperci z zakresu prawa pracy. Dotychczas przyjmowano, że czas pracy to jedna część dokumentacji, a resort pracy przyjął, że nie, uznając, że są to 4 dokumentacje powiązane tematycznie. Stanowisko takie jest bardzo korzystne dla pracodawców, gdyż dzięki temu mogą oni prowadzić ewidencję czasu pracy elektronicznie, a wnioski pracowników dotyczące czasu pracy przechowywać w postaci papierowej.

Dokładna analiza problemu i całe stanowisko MRPiPS są opublikowane w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna w dodatku Kadry i Płace. Powyższe stanowisko będzie szczegółowo analizowane podczas naszej Konferencji w dniu 10 maja oraz podczas szkoleń prowadzonych przez Łukasza Prasołek w dniach 14 i 24 maja. Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższych wydarzeniach.