Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oprócz wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się również inne składniki wynagrodzenia pod warunkiem, że stanowią one podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, a pracownik nie zachowywał do nich prawa w okresie pobierania tych świadczeń zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu i nie były wypłacane za okres ich pobierania.

Odnośnie drugiego warunku powstaje pytanie, czy należy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniać nadwyżkę diety z tytułu krajowej podróży służbowej, gdy jest ona wyższa niż wynika to z rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000167&type=2)?  Jak postąpić w przypadku pieniężnego świadczenia w postaci talonu żywieniowego na mięso, jeśli otrzymanie talonu o określonej wartości zgodnie z przepisami płacowymi jest uzależnione od okresu przepracowanego w danym miesiącu, a pracownik chorował lub przebywał na urlopie wypoczynkowym?

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS z 10 sierpnia 2022 roku:

„(…) Nadwyżka diety z tytułu podróży służbowej jest składnikiem wynagrodzenia przysługującym za dni pobytu pracownika w delegacji służbowej (za dni świadczonej pracy), dlatego też powinna być uwzględniana przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Składnik ten należy uwzględnić w kwocie faktycznie wypłaconej pracownikowi za okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.”

„(…) Przepisy regulaminu wynagradzania regulują, że wartość talonu jest uzależniona od okresu przepracowanego w danym miesiącu. Składnik ten jest niższy w razie absencji chorobowej lub urlopu wypoczynkowego pracownika, a tym samym wartość talonu żywieniowego na mięso i wędliny ulega zmniejszeniu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w związku z tym podlega on uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku. Jeżeli, wartość pieniężna talonu żywieniowego jest za okres absencji pracownika obniżana proporcjonalnie do okresu tej absencji uwzględnia się ją w podstawie wymiaru zasiłku po uprzednim uzupełnieniu (do pełnej miesięcznej kwoty). Natomiast jeżeli zmniejszenie tego składnika wynagrodzenia nie następuje w sposób proporcjonalny do okresu nieobecności, ten składnik wynagrodzenia podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania (…)”.