Zgodnie z art. 15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), czas pracy osoby z  niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę. Bez względu na stopień niepełnosprawności nie wolno zatrudniać takiej osoby w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Regulacji tych można nie stosować w sytuacji gdy lekarz medycyny pracy na wniosek osoby niepełnosprawnej wyrazi na to zgodę.

Na podstawie ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności, i tu powstaje pytanie, czy ważność zaświadczeń o niestosowaniu sztywnych norm czasu pracy wobec osób z niepełnosprawnościami również zostaje przedłużona?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło MRPiPS w stanowisku z 25 maja 2021 roku. Według Ministerstwa przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności nie oznacza automatycznego wydłużenia ważności zaświadczenia lekarskiego, które – w momencie gdy nie określono w nim dat granicznych –  jest ważne do momentu zmiany stanowiska pracy lub warunków na stanowisku pracy.