14 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302). Rozporządzenie dotyczy pracowników sfery budżetowej, ale określa również minimalny poziom diet dla wszystkich innych pracowników. I tak od 1 stycznia 2023 r.  diety w czasie podróży służbowej krajowej wyniosą 45 zł za dobę podróży, czyli jest to wzrost o 7 złotych w stosunku do stawki obowiązującej obecnie.

Natomiast od 29 listopada 2022 podwyższone zostają również niektóre diety i limity na nocleg w delegacjach zagranicznych, których nie zmieniano od 2013 roku.

W sytuacji, gdy delegacja zostałą rozpoczęta i niezakończona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  • za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym;
  • za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia w nowym brzmieniu.

Z treścią rozporzadzenia i załącznikami, określającymi stawki diet w delegacjach zagranicznych mozna zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2302