Od 28 lipca 2022 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniają się stawki diet dla pracowników w krajowych podróżach służbowych. Dotychczasowa stawka 30 złotych wzrośnie do 38 złotych; Podwyższeniu uległ także ryczałt na dojazdy i ryczałt za nocleg, i będzie on wynosił odpowiednio:

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej, 20 proc. stawki diety – wynosi 7,60 zł (podwyżka o 1,60 zł w stosunku do poprzedniej stawki),
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – wynosi 57 zł (podwyżka o 12 zł w stosunku do poprzedniej stawki).

Pracownikowi będzie przysługiwał zwrot udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (podwyżka o 160 zł w stosunku do dotychczas obowiązującej kwoty).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000148101.pdf