Osobą zatrudnioną, która może zostać zapisana do PPK jest między innymi zleceniobiorca podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że zleceniobiorcy podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym nie są zapisywani do PPK.

Co jednak jeżeli zleceniobiorca, który podlegał ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo w związku z czym przystąpił do PPK, będąc już uczestnikiem PPK zmienił tytułu do ubezpieczenia i stał się osobą podlegającą dobrowolnemu ubezpieczeniom społecznym? Tak sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy zleceniobiorca, którego zatrudnia firma zawrze z innym podmiotem umowę o pracę, która będzie dla niego tytułem do ubezpieczenia z pierwszeństwem.

Według najnowszych wyjaśnień PFR wynagrodzenie uczestnika PPK, osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia – w okresach, w których uczestnik PPK podlega z tytułu tej umowy dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK.