Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, ale również wprowadza zmiany między innymi w szkoleniach kierowców wykonujących lub zamierzających  wykonywać przewóz drogowy, w nadzorze nad ośrodkami szkolenia oraz w procedurach uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zawodowi kierowcy będą mogli odbywać kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem e-learningu, a będzie je mógł prowadzić ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność (co najmniej od 3 lat) i spełnia wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry szkolącej.  Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego, wydawany przez starostę lub prezydenta miasta.

Dla kierowców, którzy nie zamieszkują na terenie Polski i którym nie można wydać prawa jazdy ustanowiona zostanie karta kwalifikacji kierowcy, która potwierdzi uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Nowe przepisy umożliwią też cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej, co nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerzono także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw3#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~