Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który pozwoli części cudzoziemców na łatwiejsze zalegalizowanie pobytu w Polsce. Uproszczenia procedur będą dotyczyły przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wobec których zostaną zniesione dotychczasowe wymogi przy legalizacji pobytu, tj. osiągnięcia w ciągu roku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym obcokrajowiec mieszka. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci tą zmianą – będzie ona dotyczyła tylko tych, którzy są uczestnikami rządowych programów wsparcia dla cudzoziemców, oraz tych, którzy działalność gospodarczą prowadzą osobiście na podstawie wpisu do CEIDG.

Inne zmiany to między innymi: likwidacja aresztów dla cudzoziemców, zwiększone kompetencje straży granicznej, która uzyska bezpośredni dostęp do bazy ZUS (co ma umożliwić zwalczanie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców), przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej, skrócenie terminu dobrowolnego wyjazdu oraz terminu na wniesienie odwołania, wyższe opłaty za wydanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu cudzoziemcom (które mają zasilić budżety samorządów)

Projektowane zmiany mają uwzględniać zalecenia sformułowane przez Radę Unii Europejskiej.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7570195,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-o-zmianie-niektorych-innych.html