Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw została dzisiaj ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 1621  ). Ustawa zmienia między innymi przepisy dotyczące tzw. emerytur czerwcowych, wprowadza nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, upraszcza procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, ujednolica przepisy w zakresie przeliczania emerytur dla emerytów kontynuujących karierę zawodową z tzw. starego i nowego systemu, wprowadza możliwość potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków, oraz wiele innych.

Pod tym adresem można zapoznać się z ustawą: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1621