Od 1 lipca 2022 roku pracodawca tworzący PPE ma nowy obowiązek złożenia dwa razy do roku do Polskiego Funduszu Rozwoju  informacji o poziomie partycypacji w tworzonym przez siebie PPE. W oświadczeniach musi znaleźć się informacja o liczbie pracowników i uczestników PPE zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Informacja musi być przekazana odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca.

Wprowadzony obowiązek wynika z nowelizacji przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, i jest skorelowany z przepisami ustawy o PPK, które przewidują, że obowiązek stosowania przepisów o PPK stosuje się do podmiotu zatrudniającego od dnia następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000904