Nowy projekt ustawy o sporach zbiorowych został opublikowany w czwartek 16 lutego 2023 roku na stronach rządowych. Różni się on znacząco od projektu w wersji z 11 lipca 2022 roku, który 15 lipca trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.  Nowa wersja projektu wprowadza między innymi pojęcie pracodawcy dominującego, co ma  ułatwić związkom zawodowym rozmowy z decyzyjnym pracodawcą.

Projekt ustawy określa też maksymalny czas trwania sporu zbiorowego, czyli 9 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Po tym okresie spór powinien zakończyć się opracowaniem odpowiednich dokumentów. Po upływie wskazanego czasu spór wygasałby z mocy prawa.

W projekcie znalazła się również instytucja tak zwanej mediacji prewencyjnej, jak również obowiązkowe zawiązanie koalicji związków w trwających sporach – czyli wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego.

Regulacja zakłada także zmiany w zakresie prowadzenia listy mediatorów przy MRiPS, ustalanej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie wniosku osoby zainteresowanej wpisem. W projekcie zrezygnowano natomiast z uzgadniania listy z organizacjami partnerów społecznych, reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego.

Jednym z celów projektowanej ustawy jest odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, co spowoduje, że ustawa będzie określać zasady wszczęcia, prowadzenia i zakończenia sporu zbiorowego pracy, który zgodnie z zaproponowaną definicją będzie sporem osób wykonujących pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, związane z wykonywaniem pracy. Spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369507