Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt jest odpowiedzią na rosnący popyt popyt na pracę cudzoziemców, w założeniu ma pozwolić na efektywniejsze i szybsze prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; ma on także na celu  implementację do krajowych przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie to między innymi:

  • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmieni nazwę na oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca,
  • rozbudowanie teleinformatycznego systemu Syriusz, dzięki któremu nastąpi pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców
  • praca sezonowa pozostaje na 9 miesięcy,
  • likwidacja testu rynku pracy  przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę,
  • likwidacja odrębnego postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę; oznacza to możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia,
  • wprowadzenie obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie będzie konieczna zmiana lub udzielenie nowego zezwolenia na pracę w sytuacji zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określonych w zezwoleniu na pracę, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia
  • wzrost kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – grzywny będą wymierzane proporcjonalnie do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie w kwocie nie niższej niż 500 zł za jednego cudzoziemcaZ projektem można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052