Ministerstwo Infrastruktury wprowadza regulacje zrównujące sytuację kierowców w transporcie międzynarodowym z innymi polskimi pracownikami pracującymi za granicą, mogącymi dziś skorzystać z ulg w zakresie obliczania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do wytycznych Unii Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a także Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego przygotowały wspólnie wytyczne w postaci Q&A w zakresie stosowania i przestrzegania nowych przepisów.

Z dokumentu można dowiedzieć się miedzy innymi jakie zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kierowców obowiązują od 2 lutego 2022 roku, w jaki sposób rozliczać zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS w przypadku czasowego pobytu za granicą kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, czy jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia kierowców zatrudnionych w przewozie międzynarodowym na podstawie umowy zlecenia.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych wraz z przykładami opublikowano na stronie ZUS.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowy-model-wynagradzania-kierowcow-przewozow-miedzynarodowych

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/0/zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-dla-kierowcow-wykonujacych-zadania-sluzbowe-w-zakresie-przewozow-miedzynarodowych-zmiany-od-2-lutego-2022-r_/4449101