Czy dokonując oceny okresowej pracownika należy się odnosić do staranności działań, czy do rezultatów tych działań?

Na powyższe pytanie odpowiedzi udziela wyrok, jaki wydał 8 listopada 2023 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PSKP 42/22). Potwierdził on, że ocena okresowa pracownika nie może opierać się jedynie na wybranych elementach (efektach), lecz obejmować całość pracy zatrudnionego (starania pracownika), czyli należy odnosić się w niej do staranności działań, a nie ich rezultatów.

Sprawa, w której orzekał SN dotyczyła pozwu o uchylenie negatywnej oceny okresowej, czego domagał się referendarz sądowy w sądzie rejonowym. W przekazanej mu ocenie okresowej wpisano, że pracownik miał opóźnienia w rozpatrywaniu spraw oraz duży wskaźnik wzruszalności swoich orzeczeń, mimo, że wcześniejsze oceny pracownika nie były negatywne, a sam pracownik był oceniony jako zaangażowany w pracę.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wskazał, że ocena okresowa pracownika powinna obejmować całość pracy ocenianego pracownika, a nie tylko wybranych jej elementach – w tym przypadku na statystykach, z których wynikało, że efektywność pracy pracownika jest niska.

Ważne jest też by by pamiętać, że ocena dokonywana według procedur nie może powodować naruszenia dóbr osobistych pracownika.

Czym jest ocena okresowa pracownika? Jakie korzyści płyną z oceny okresowej?

Ocena okresowa pracownika to regularna procedura oceniania wyników pracy oraz kompetencji pracowników przez ich przełożonych. Celem okresowej oceny pracownika jest zidentyfikowanie mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju, a także ułatwienie planowania dalszej ścieżki zawodowej pracownika. Ocena pracownika zwykle zawiera różne aspekty jego działalności zawodowej. Dotyczy to zarówno wyników pracy, jak i umiejętności interpersonalnych, zaangażowania, inicjatywy, jak również umiejętności zarządzania czasem i zadaniami. W ocenie mogą być równie ż uwzględnione osiągnięcia specyficzne dla danego stanowiska pracy.

Ocena pracy pracownika pozwala mu na osiągnięcie większej efektywności, merytoryczną ocenę swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do pracy. Przydaje się także w czasie planowania podwyżek, premii, awansów czy zwolnień.

Kto dokonuje oceny okresowej pracownika?

Oceny pracowników dokonują zazwyczaj ich bezpośredni przełożeni, jednak w niektórych organizacjach proces ten może być wspomagany przez zespoły HR lub zewnętrzne firmy konsultingowe. Kryteria oceny okresowej pracownika są różnorodne i zależą od specyfiki danego stanowiska oraz celów organizacji. Mogą to być między innymi jakość wykonywanej pracy, terminowość, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność, zdolności przywódcze, efektywność oraz wskaźniki KPI (Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności.

Zainteresowanych tematem zapraszamy na szkolenie poruszające najnowsze zmiany w prawie pracy, Zmiany w prawie pracy w 2024 roku – warsztaty.