Od 1 stycznia 2023 roku wejdą kolejne zmiany, tym razem dotyczące osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Płatnicy składek będą mieli obowiązek powiadomić zatrudnionych pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a w przypadku, gdy stanowisko takie nie zostanie umieszczone w wykazie, to pracownik będzie mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP po przeprowadzonych kontrolach może nakazać pracodawcy, aby umieścił pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Płatnicy będą także musieli powiadomić pracowników o odmowie wpisu do ewidencji osób wykonujących prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS zawiesi postępowanie w sprawie emerytury pomostowej w czasie, gdy przed PIP będzie toczyć się postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk lub ewidencji pracowników mogące mieć wpływ na ustalenie prawa do takiej emerytury.

https://www.zus.pl/-/korzystne-zmiany-dla-os%C3%B3b-wyst%C4%99puj%C4%85cych-o-emerytur%C4%99-pomostow%C4%85