Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji opracowanej w kancelarii Prezydenta RP, która była długo nie procedowana i leżała w Sejmie. Duże zmiany dotyczą świadectw pracy i w tym zakresie konieczna jest jeszcze nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego świadectwa pracy, której projekt już jest w trakcie prac legislacyjnych.

Zmiany dotyczą dyskryminacji i mobbingu. W pierwszym przypadku dokonano całkowitego otwarcia katalogu przesłanek dyskryminacji określonych w art. 183a KP, co rodzi obawy o wzrost roszczeń pracowników z tego tytułu. W zakresie mobbingu wprowadzono natomiast możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w związku z doznaniem mobbingu, a więc nie jest już niezbędne zwolnienie się z pracy przez pracownika, aby móc dochodzić roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy.

W zakresie świadectw pracy dwie główne zmiany objęły termin wydania świadectwa, gdzie zrezygnowano ze słowa „niezwłocznie” na rzecz wyraźnego wpisania, że wydanie ma nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia. Ponadto dodano nowy przepis umożliwiający pracownikowi wystąpienie do sądu pracy z powództwem o wydanie świadectwa pracy albo o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo w sytuacjach, gdy pracodawca nie istnieje.

Ze wszystkimi zmianami można się zapoznać w trakcie naszego nowego szkolenia, które właśnie pojawiło się w naszej ofercie:

KADRY I PŁACE DLA ZAPRACOWANYCH – CZYLI WSZYSTKIE ZMIANY W PIGUŁCE