Obowiązek przekazania I raty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń dotyczy pracodawców, którzy prowadzili go w 2022 roku. Muszą oni przekazać na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pierwszą ratę naliczonych odpisów, w terminie do 31 maja.

ZFŚS tworzony jest na podstawie corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Pamiętać należy jednak, że przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku obrachunkowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. Otrzymaną w tę sposób sumę dzieli się zawsze przez 12, nawet gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na niepełny rok kalendarzowy.

Ponieważ ani przepisy ustawy o ZFŚS, ani przepisy wykonawcze do niej, nie poruszają kwestii jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, przyjęło się zastosowanie trzech metod statystycznych, z których pracodawca może wybrać tę najbardziej odpowiednią do stopnia zmienności zatrudnienia w zakładzie pracy:

  • Stosowaną w firmach o stabilnym stanie zatrudnienia metodę uproszczoną, polegającą na podzieleniu na 2 sumy pracowników zatrudnionych wyłącznie w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca.
  • Stosowaną w podmiotach o niewielkim ruchu kadrowym średnią chronologiczną, polegającą na sumowaniu połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca ze stanem zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i podzieleniu wyniku na 2.
  • Stosowaną w podmiotach o znacznej rotacji pracowników metodę średniej arytmetycznej, sumującą stan zatrudnionych we wszystkich dniach miesiąca, łącznie z dniami wolnymi, i podzieleniu tak uzyskanej sumy przez liczbę dni danego miesiąca.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach, w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli wynagrodzenie to było wyższe w tym okresie.  Każdy pracujący w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) podlega wyższemu odpisowi wynoszącemu 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.