W sprawie oskładkowania  odszkodowania z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji oraz odprawy z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania wypowiedział się  ZUS w swojej  interpretacji (decyzja Nr 625/2021 z 6 września 2021 r., w sprawie WPI/200000/43/625/2021). We wniosku o interpretację spółka przedstawiała następujący stan faktyczny: członkowie zarządu  świadczą usługi na podstawie  kontraktów menadżerskich, w których został uzgodniony dla byłych członków zarządu spółki 6-miesięczny zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia przez nich funkcji członka zarządu, prawo do odprawy z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania oraz odszkodowanie w łącznej wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego tytułu przestrzegania zakazu konkurencji

ZUS powołał się w swojej opinii na  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2 ust. 1 pkt 4, na którego podstawie z oskładkowania wyłączone są odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy m.in. z umów o zakazie konkurencji (art. 1012 K. p.). Zastrzeżeniem jest, iż  odszkodowanie za każdy miesiąc nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji. W nawiązaniu do powyższego ZUS potwierdził, że wartość  odszkodowania  podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W sprawie odprawy pieniężnej  ZUS uznał, że kwota odprawy z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku umów o świadczenie usług zarządzania zastosowanie ma § 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.