Główny Inspektorat Pracy opublikował 12 lipca 2023 stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników po dowołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zawieszony został obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, a zgodnie z art. 31m ust. 1 ww ustawy  ważność orzeczeń lekarskich, która upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., przedłużona była na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego oznacza,  że w przypadku, gdy orzeczenie lekarskie straciło ważność przed 1 lipca należy wykonać zawieszona badania przed upływem 180 dni od daty odwołania stanu zagrożenia.

Gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność po dacie odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, to okres 180 dni może być potraktowany jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Okres 180 dni może więc dotyczyć też skierowania na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r.