Czy w sytuacji, gdy pracownik z niepełnosprawnością osiągnie wiek emerytalny, ale nie zdecyduje  się na pobieranie emerytury, lecz w dalszym ciągu jest zatrudniony, to pracodawca nadal może otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia?

Odpowiedź jest dwojaka, w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika – jeśli pracownik legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, to pracodawca może nadal otrzymywać takie dofinansowanie, natomiast miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury, o czym mówi art. 26a ust. 1a[1] pkt 1 ustawy o rehabilitacji.

Natomiast w sytuacji, gdy pracownik ma przyznane świadczenie emerytalne z tytułu choroby dziecka, to zgodnie ze stanowiskiem PFRON:

“(…) Kryterium wyłączenia pracownika z kręgu pracowników, na których przysługuje dofinansowanie jest wyłącznie fakt ustalenia prawa do emerytury. Niezależnie od wieku pracownika, znaczenie ma co do zasady wydanie odpowiedniego aktu (np. decyzji emerytalnej ZUS lub innego organu emerytalnego). Z reguły akt ten ustala status danej osoby jako osoby o ustalonym prawie do emerytury – ze skutkiem od teraz. Jednak nie jest tak w każdym przypadku. Dlatego treść tego aktu ma znaczenie dla ustalenia okresu, w odniesieniu, do którego pracownik był osobą z ustalonym na bieżąco lub wcześniej prawem do emerytury. Należy brać pod uwagę datę przyznania uprawnień emerytalnych, a nie datę wydania aktu. Dodatkowo należy wskazać, że ustalone prawo do emerytury może być przyznane z urzędu – zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy – osobie, która osiągnęła wiek emerytalny oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. O zmianie statusu z rencisty na emeryta informuje osobę ubezpieczoną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (…)

Weryfikacja faktu, czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury powinna nastąpić pomiędzy pracodawcą, pracownikiem, a stosownym organem emerytalnym. Pracodawca nie może pozyskać informacji o ustalonym bądź nieustalonym prawie do emerytury swoich pracowników bezpośrednio z organu emerytalnego, ale sam pracownik może na prośbę pracodawcy wystąpić do organu emerytalnego z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia, które potwierdzi brak uprawnień emerytalnych lub ich nabycie (oraz datę), zwłaszcza w przypadku, gdy dany pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim lub umiarkowanym osiąga wiek emerytalny, a jednocześnie nie orientuje się czy już ma prawo do emerytury (bo np. zgubił decyzję lub wydaje mu się, że ma tylko uprawnienia do renty). Osiągnięcie wieku emerytalnego, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami może zasygnalizować pracodawcy konieczność weryfikacji czy dana osoba jest już uprawniona do świadczenia emerytalnego. (…)”.