Już od dzisiaj można składać w urzędach gminy wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, co wynika z komunikatu Ministra Cyfryzacji z 12 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Ustaw poz. 584). Dzięki otrzymanemu numerowi PESEL możliwe będzie  np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy podjęcie zatrudnienia lub założenie firmy w Polsce. O nadanie numeru mogą wystąpić:

  • obywatele Ukrainy ,
  • obywatele Ukrainy którzy mają Kartę Polaka,
  • członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka,
  • małżonkowie obywatela Ukrainy, nie mający obywatelstwa ukraińskiego

którzy przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy, a usługa jest bezpłatna.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Podmioty zatrudniające obywateli Ukrainy mają obowiązek t w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić o tym fakcie właściwy urząd pracy.