Kolejne wersje projektów nowych regulacji pracy zdalnej rodzą wiele pytań w działach HR. Na dwa z nich odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwsza odpowiedź dotyczy konieczności zmiany w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy w momencie przejścia pracownika na świadczenie pracy w formie zdalnej. Będzie to oczywiście możliwe od razu przy zawieraniu umowy o pracę, a także później, w trakcie trwania zatrudnienia i tu wystarczy spisanie uzgodnienia przez obie strony strony. Pytanie brzmi, czy takie uzgodnienie wystarczy, czy też trzeba jeszcze aneksem zmienić pracownikowi miejsce pracy w umowie o pracę?

Zgodnie ze stanowiskiem MRiPS z 5 lipca 2022 roku “Na podstawie z art. 6719 projektu ustawy wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało co do zasady uzgodnienia między stronami umowy o pracę. Takie uzgodnienie będzie mogło nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Uzgodnienie dotyczące zmiany formy pracy z typowej na pracę zdalną będzie mogło być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej, z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika. Warto zaznaczyć, iż przepis ten ustanawia wyjątek od regulacji zawartej w art. 29 § 4 K.p., zgodnie z którą zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. W przypadku uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia ma bowiem miejsce modyfikacja istotnego składnika umowy o pracę, jakim jest miejsce wykonywania pracy. W praktyce zakres takiego uzgodnienia powinien obejmować sam fakt wykonywania pracy zdalnej, ustalenie, czy będzie to praca zdalna częściowa, czy też całkowita, jak również miejsce świadczenia pracy zdalnej.”

Drugie wyjaśnienie Ministerstwa dotyczy czasu dojazdu pracownika z domu czyli miejsca pracy zdalnej do pracy w biurze i z pracy do domu poza rozkładowymi godzinami pracy – czy należy wliczać go do czasu pracy? Stanowisko resortu nie pozostawia wątpliwości: “(…) uprzejmie informujemy, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy). W związku z powyższym czas dojazdu pracownika z domu (miejsce pracy zdalnej) do pracy w biurze i z pracy do domu nie jest czasem pracy.”