Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła 23 lutego wnioski z przeprowadzonych kontroli w latach 2018-2020 dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty świadczeń pracowniczych – również w trakcie trwania pandemii. Na ponad 45,6 tys. przeprowadzonych kontroli w średnio w co piątej ujawniono nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń. Branżami, w których odnotowano najwięcej naruszeń były handel, naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo, a naruszenia dotyczyły przede wszystkim terminu wypłaty wynagrodzenia, miejsca i formy takiej wypłaty, wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Warto odnotować, że w inspektoratach pracy zarejestrowano ponad 27 tysięcy porozumień zgłoszonych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PIP planuje przeprowadzanie ponownych kontroli w celu sprawdzenia wykonania wszystkich decyzji płacowych, i zapowiada wszczynanie postępowań egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia ich niewykonania.

Całość komunikatu i wnioski można przeczytać na stronie PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/122221,o-wyplacie-wynagrodzen-na-forum-rady-ochrony-pracy.html