16 czerwca 2023 roku Sejm przyjął projekt projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, zawierający  nowelizację przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy nr 3321), która 20 czerwca została skierowana do Prezydenta i Marszałka Senatu.

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości płacy minimalnej. Do pięciu dotychczas niewliczanych składników (nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatek za staż pracy) dopisany został dodatek za szczególne warunki pracy.

Dodatek ten, przysługujący z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych bądź wiążących się z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym nie jest świadczeniem obowiązkowym, lecz ustalanym fakultatywnie przez pracodawców. Zapisy dotyczące zasad jego przyznawania i wypłaty mogą być zawarte w regulaminie wynagradzania obowiązującym u danego pracodawcy bądź w układzie zbiorowym pracy.

Planowana data wejścia w życie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia to 1 stycznia 2024 roku.