Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą zwiększenia płacy minimalnej o 200 złotych w stosunku do obecnej kwoty, czyli z 2800 do 3000 złotych brutto.  Zwiększeniu miałaby też ulec kwota stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – tu wzrost  byłby o 1,30 złotego, co oznacza stawkę godzinową w kwocie 19,60 zł.

Propozycja ta została przekazana Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, które to negocjacje powinny zakończyć się w terminie 30 dni od jej przekazania. Jeżeli  Rada Dialogu Społecznego  nie uzgodni  wysokości płacy minimalnej w wyznaczonym terminie, wówczas decyzje podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Całość informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r