Projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19 przewiduje zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez ZUS.

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt przewiduje miedzy innymi odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności w odniesieniu do środków FGŚP wypłaconych na podstawie ustawy COVID-19, a przypadających do zwrotu od przedsiębiorcy, ograniczenie okresu funkcjonowania przepisu, na którego mocy ZUS nie wypłaca odsetek za świadczenia wypłacone po terminie i zmiany wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej, oraz uproszczenie procedury odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego (w przypadku niskich kwot należności).

Projekt pojawił się już na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a zapoznać się z jego założeniami można pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych-oraz-niektorych-innych-ustaw16