28 czerwca projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw, przygotowany przez ministra rodziny i polityki społecznej został przekazany do prezydenta i senatu. Projekt zakłada miedzy innymi zmianę niektórych zasad ustalania prawa do świadczeń chorobowych w razie choroby i macierzyństwa.

Podstawowe zmiany to:

  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego dla osób, które są niezdolne do pracy z powodu choroby, po ustaniu ubezpieczenia chorobowego do 91 dni;
  • nowe zasady obliczania do okresu zasiłkowego okresów niezdolności do pracy przypadających po przewie – do okresu zasiłkowego mają być zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.
  • zmiana w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków – obecnie podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Nowe przepisy skracałyby ten okres do jednego miesiąca kalendarzowego.
  • zmiana w ustalaniu wysokości podstawy wymiaru zasiłku osobom przebywającym w szpitalu z obecnych 70% do 80%.
  • ujednolicenie zasad prawa do zasiłku – wprowadzenie zasady równego traktowania świadczeniobiorców niezależnie od systemu ubezpieczenia, na podstawie którego prawo do tej emerytury lub renty zostało ustalone. Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego miałoby nie przysługiwać w przypadku ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy nie tylko z systemu powszechnego, lecz również z systemu emerytalnego mundurowych.
  • zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia z powodu śmierci pracodawcy – planowane zmiany oznaczają, że w przypadku śmierci pracodawcy, ubezpieczona, która urodzi dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw