Przy planowaniu urlopów pracodawca pamiętać musi o zasadzie minimalizacji danych wynikającej z przepisów RODO – udostępnienie grupie pracowników planu urlopów wypoczynkowych na dany rok nie stanowi naruszenia ww. zasady minimalizacji danych, pod warunkiem, że sposób udostępniania danych przez administratora w żaden sposób nie wykracza poza zakres szerszy niż niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

W dokumencie nie należy zawierać szczegółowych danych, takich jak np. rodzaj urlopu lub miejsce, w którym przebywać ma pracownik. Wystarczy imię i nazwisko pracownika, a także data rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Szczegółowe dane mogą mieć charakter nadmierny, a co za tym idzie, stanowić naruszenie przepisów RODO.