Nowy artykuł 9413 Kodeksu pracy (Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r, poz. 641), stanowi, że szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynikające z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę mają odbywać się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Jeżeli to ostatnie nie jest możliwe, i szkolenie odbywa się poza godzinami pracy pracownika to należy je wliczyć do czasu pracy.  Powyższe dotyczy również szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego.

W związku z nowym przepisem powstało pytanie, czy można go zastosować do umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 5 września 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wyjaśniając że “(…) art. 9413 K.p. nie dotyczy umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, które uregulowane są w art. 102 i następnych K.p. (rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników).”.