W czwartek, 2 marca Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza opowiedziały się  za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską.

Jedną z istotnych poprawek, którą zaproponowały komisje jest dodanie art 32b o następującej treści:

“1. Pracownik, który w dniu 2 sierpnia 2022 r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w dniu 2 sierpnia 2022 r., ma prawo do części urlopu rodzicielskiego, której mowa w art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Części urlopu rodzicielskiego, o której mowa w art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udziela się na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Jeżeli Sejm przyjmie wprowadzoną poprawkę będzie to oznaczało, że rodzice dzieci, którzy byli na urlopie rodzicielskim w sierpniu 2022 roku będą mogli skorzystać z części urlopu rodzicielskiego na mocy przepisów nowej ustawy.

Z uwagami komisji senackich do projektu ustawy można zapoznać się pod adresem: https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12687.html