8 marca 2023 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, na którym została rozpatrzona miedzy innymi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa “work life balance”.  Senatorowie wnieśli do niej 45 poprawek, w tym miedzy innymi:

  • przyznanie 100% wysokości miesięcznego zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego (a nie w wysokości 70%),
  • przyznanie pracownikowi samotnie wychowującemu dziecko prawa do urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
  • wydłużenie granicy, do której udziela się urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7. rok życia,
  • podniesienie z 8 do 12 lat granicy wieku dziecka, do ukończenia którego pracownik wychowujący to dziecko może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy,
  • uznanie za członka rodziny na potrzeby udzielania urlopu opiekuńczego także rodzeństwa pracownika,
  •  umożliwienie złożenia wniosku o elastyczną organizację pracy pracownikowi udzielającemu wsparcia lub sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności również wówczas, gdy ich niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18. roku życia,
  •  przepisy nakładające na pracodawcę obowiązki informacyjne oraz nakazujące pracodawcy organizować szkolenia pracowników w godzinach pracy miałby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Ustawa została 9 marca skierowana ponownie do Sejmu.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=32F1CCF7ACC107C2C1258935006236C5