Zgodnie z art. 1 pkt 10 lit. a i b nowelizacji z 8 czerwca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw od 15 lipca 2022 rozszerzony został katalog danych, które musi zawierać powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, składane przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy. Dotychczasowe informacje zostały uzupełnione o następujące dane:

  • miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu,
  • liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383