Czy jest możliwość wprowadzenia odpowiednich przepisów, które zapewnią odpowiednią równowagę pomiędzy czasem pracy a odpoczynkiem pracowników w przypadku świadczenia pracy zdalnej? Na interpelację poselską odpowiedziało MRiPS wskazując, że zarówno obecnie obowiązujące przepisy jak i rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, nie przewidują szczególnych regulacji w zakresie czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie, gdyż polega ona jedynie na innym określeniu miejsca wykonywania pracy, pozostając bez wpływu na rozliczanie czasu pracy. Zgodnie z przepisami KP pracownik jest obowiązany pozostawać w dyspozycji pracodawcy w czasie stanowiącym jego czas pracy, a poza godzinami pracy pracodawca może polecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych, która jest dopuszczalna m.in. w razie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy. Pracodawca może też zobowiązać pracownika do pełnienia dyżuru, który także podlega rekompensacie – czasem wolnym albo wynagrodzeniem. Należy jednak pamiętać, że w obydwu sytuacjach (pełnienia dyżuru i pracy nadliczbowej) nie można co do zasady naruszać minimalnych okresów nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika.

Pełna odpowiedź Ministerstwa znajduje się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CCSJEY