Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nie dopatrzył się naruszeń przy przekazaniu akt osobowych byłego pracownika w celu “usługi porady prawnej z zakresu zatrudnienia i ochrony danych osobowych”.

Skargę do UODO wniosła pracownica, której dane osobowe zostały udostępnione przez byłego pracodawcę byłemu mężowi i jego pełnomocnikowi. Kopie dokumentów zostały wykorzystane w postępowaniu sądowym, a uzasadnieniem ich przekazania był fakt, że pracownica była zatrudniona u swoich teściów. Skarżąca żądała usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, zaprzestania przetwarzania danych przez przedsiębiorcę oraz nałożenia na niego kary administracyjnej.

W rzeczonej sprawie UODO nie dopatrzyło się uchybień, stwierdzając, że dane osobowe wnioskodawczyni zawarte w dokumentacji pracowniczej są przetwarzane przez byłego pracodawcę zgodnie z prawem (na podstawie art. 94 ust. 9a Kodeksu pracy). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję, wskazując, że okoliczności faktyczne sprawy nie zostały w sposób wyczerpujący ustalone, a także nie zostały wskazane przyczyny uznania za wiarygodne wyjaśnień przedsiębiorcy, oraz przyczyny odmówienia wiarygodności dowodom przedłożonym przez skarżącą.
Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy konieczne będzie uzupełnienie materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia przedsiębiorcy oraz skarżącej.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1506/20: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/18A9AA0342