Zgodnie z artykułem 67(18) projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Powyższa definicja pracy zdalnej zrodziła pytanie, czy mogą nią być objęci również pracownicy mobilni – na przykład przedstawiciele handlowi, którzy w umowie o pracę mają określone miejsce wykonywania pracy poprzez wskazanie obszaru geograficznego – województwa albo regionu?

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie będzie pracownikiem wykonującym pracę zdalną pracownik, który całość lub część swoich obowiązków wykonuje poza zakładem pracy, jeśli tak zostało określone jego miejsce świadczenia pracy w umowie o pracę, lub zostało wskazane doraźnym poleceniem pracodawcy. Definicja pracy zdalnej ujęta w projekcie dotyczy wyłącznie pracowników, którzy co do zasady wykonują pracę stacjonarnie oraz dokonują z pracodawcą uzgodnienia co do wykonywania jej zdalnie, a za takich nie można uznać pracowników mobilnych, którzy wykonują pracę poza biurem. Elementem kluczowym, pozwalającym na odróżnienie pracy zdalnej ma być wskazanie miejsca jej wykonywania przez pracownika, co w przypadku pracowników mobilnych nie zawsze jest możliwe.

Z powyższym stanowiskiem nie zgadza się Konfederacja Pracodawców Lewiatan, która wskazuje, że jeżeli rodzaj pracy pozwala pracę lub jej część wykonywać zdalnie, to wyłącznie od stron umowy o pracę zależy, czy taka praca zdalnie będzie wykonywana.

Całość projektu ustawy można znaleźć pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335