W wyroku z 13 lipca 2023 roku (sygn. akt III OSK 595/22) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opublikowanie informacji na swój temat w Internecie nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie jest jednoznaczne z rezygnacją z prywatności. Zgoda na przetwarzanie danych musi być przede wszystkim bezpośrednia, i jednoznaczna, a także dobrowolna. Nie można jej domniemywać na podstawie tego, że ktoś publikuje informacje na swój temat w Internecie.

W rozstrzyganej przez NSA sprawie chodziło o ujawnienie na nagraniu z sesji rady gminy nazwiska osoby, która pozwała gminę, domagając się 1 mln zł, a że osoba ta często publikowała w Internecie informacje na temat sporu, to burmistrz gminy uznał, że tym samym osoba ta zrezygnowała ze swojej prywatności w tej sprawie. Ujawniając nazwisko burmistrz opierał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który z jednej strony ogranicza dostęp do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej, ale z drugiej zezwala na niego, jeśli ta osoba sama zrezygnuje ze swojego prawa.

Natomiast NSA uznał, że należy rozróżnić osoby pełniące funkcje publiczne, których dane nie podlegają ochronie, od osób publicznych, których dane osobowe podlegają ochronie.