Na stronach Rządowego Centrum legislacji pojawił się w styczniu 2024 roku projekt rozporządzenia obniżający maksymalne dopuszczalne stężenia związków niklu, akrylonitrylu i benzenu (Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy). Zaostrzenie dopuszczalnych norm związków wynika z dostosowania się polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej, a konkretnie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ochrona pracowników przed wpływem czynników rakotwórczych. Zgodnie z nowymi przepisami obniżone zostaną najwyższe dopuszczalne stężenia związków niklu, akrylonitrylu i benzenu. Planowane daty obniżenia dopuszczalnych stężeń:

  • Do dnia 4 kwietnia 2026 r. dla akrylonitrylu wartość NDS wynosi 2 mg/m3 i NDSCh wynosi 10 mg/m3.
  • Do dnia 4 kwietnia 2026 r. dla benzenu wartość NDS wynosi 1,6 mg/m3 (0,49 ppm).

Dla związków niklu, w przeliczeniu na Ni, wartość NDS wynosi:

  •  0,25 mg/m3 ‑ do dnia 4 kwietnia 2024 r.;
  • 0,1 mg/m3 ‑ do dnia 17 stycznia 2025 r.”;