16 maja 2023 roku na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokości oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (numer 137 w wykazie RCL).

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; jego celem jest dostosowanie dokumentów koniecznych do przyznania i wypłaty świadczeń związanych z rodzicielstwem, co jest następstwem zmian w przepisach wprowadzonych ustawą z 9 marca 2023.  Wynikają one m.in. z:

  • rezygnacji z reguły, że zasiłek macierzyński przysługuje za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego
  • zniesienia “długiego wniosku” o urlop macierzyński i rodzicielski,
  • uchylenia ograniczenia możliwości wykorzystywania trwającej maksymalnie 16 tygodni części urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie.