Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt Rozporządzenia wprowadzającego między innymi nowe kody identyfikacyjne pozwalające na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczność zmian wynika między innymi z wprowadzenia do Kodeksu pracy urlopu opiekuńczego oraz zmian dotyczących zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania (wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).

Nowe kody to miedzy innymi:

 •  w dziale Przerwa w opłacaniu składek
  • 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173[1] k.p.,
 • w dziale Rodzaj świadczenia i przerwy
  • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”,
  • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 k.p.,
  • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 k.p.

Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, a przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.