Ministertswo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało  projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, który w założeniu ma ułatwić podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, rolnikom oraz osobom fizycznym prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie, a także  sporządzanie umów o pracę, zlecenia i umów uaktywniających oraz ich archiwizację. System ma również umożliwiać obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, a także wydanie świadectw pracy. Aplikacja internetowa obsługująca system ma zawierać gotowe wzory standardowych umów, których podpisywanie będzie możliwe – dzięki projektowanym przepisom – za pomocą podpisu zaufanego.

Projekt ustawy został 16 listopada uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r.

Z projektem mozna zapoznać się na stronie: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2766_u.htm