Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia w okresie epidemii.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia w okresie epidemii.

Do sejmu wpłynął nowy projekt ustawy wprowadzający rozwiązania umożliwiające pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa, jak również pozwalający pracodawcom żądać od pracowników oraz osób wykonujących na rzecz pracodawcy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych podawania informacji o negatywnym wyniku testu. Test będzie można wykonać bezpłatnie raz w tygodniu. Pracownik, który nie podda się testowi  będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2, w wysokości 5‑krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku gdy inny pracownik, u którego wystąpiło zakażenie będzie miał  uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w miejscu pracy. Pracodawca w terminie 7 dni od otrzymania wniosku od osoby zakażonej zobligowany będzie do zweryfikowania, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt zakażony znajdują się osoby, które nie poddały się testowi. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna – pracodawca składa wniosek do do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy, wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu, a wojewoda podejmie decyzję o przyznaniu odszkodowania. W przypadku gdy pracodawca nie podejmie działania to pracownik zakażony będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia przysługującego od pracodawcy.

Z projektem można zapoznać się klikając w link: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1981

 

 

2022-01-28T15:51:23+01:00
Przejdź do góry