Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej zapowiedziało projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.  Założeniem projektowanych przepisów będzie przyspieszenie procedur zatrudniania poprzez wprowadzenie elektronizacji w obsłudze dokumentów – dotyczyć to będzie między innymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę. Zmiany mają dotyczyć również sposobu naliczania kar w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, który ma być proporcjonalny do liczby osób, których dotyczyło przewinienie.

Kolejnymi planowanymi zmianami jest uregulowanie wynagrodzeń dla cudzoziemców poprzez ich elektroniczną weryfikację w stosunku do stawek podanych w ofercie pracy, a także wymóg zawarcia umowy o pracę co najmniej na pół etatu lub umowy cywilnoprawnej na 20 godzin tygodniowo.

Projekt będzie zawierał również przepisy pozwalające korygować lub usuwać z obrotu prawnego omyłkowo wpisane do ewidencji lub zbędne oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Główne założenia projektu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow