18 października został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego założeniem jest wprowadzenie zmian, które przyspieszą wydawanie niektórych decyzji, czy doprecyzowanie przepisów. Zmianami mają zostać objęte również sposoby doręczania pism wysyłanych z i do ZUS – projekt zakłada umożliwienie doręczania pism w postaci elektronicznej. Wśród planowanych zapisów znalazł się między innymi zapis o zastąpieniu własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika ZUS, co w założeniu ma przyspieszyć znacząco wydawanie decyzji. Doprecyzowane mają być też przepisy dotyczące doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma zwiększyć skuteczność doręczania pism.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw5