Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przygotowywanej przez MSWiA jest przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP i udzielania zezwoleń na pracę.

Najistotniejsza zmiana to rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego weryfikowane będzie jedynie to, czy przybywająca do Polski osoba ma zagwarantowaną pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.

Zmianą, która pomoże przyspieszyć wymianę informacji pomiędzy wojewodą lub szefem Urzędu do spraw cudzoziemców a służbami przekazującymi informacje na temat cudzoziemców jest dopuszczenie wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co znacznie skróci okres oczekiwania na decyzję o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie pracy. Kolejną zmianą, którą wprowadza projekt ustawy jest uporządkowanie kwestii zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, które w świetle nowego projektu nie będą wymagały złożenia wniosku o zmianę podmiotu powierzającego pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności w których nie wymaga się zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Prace nad projektem ciągle trwają, przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Ze szczegółami projektu można zapoznać się klikając link: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r513313140830,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html