Wiceminister rodziny i polityki społecznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, którego zadaniem jest przede wszystkim zminimalizowanie obowiązków administracyjnych ciążących na pracodawcach przy prowadzeniu PPE. Dodatkowo miałyby być wprowadzone zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie poprzez np. zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, dywersyfikacja źródeł finansowania składki dodatkowej, bezwarunkowe dopuszczenie możliwości wnoszenia składek dodatkowych, również za okresy nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem wychowawczym), a także dookreślenie i rozszerzenie niektórych kompetencji nadzorczych KNF, które o w obecnym kształcie uniemożliwiają kontrolę prawidłowości realizacji programu po jego zlikwidowaniu. Projekt zakłada również dostosowanie pozostałych przepisów art. 13a ustawy o IKE i IKZE do wprowadzonego w art. 13a  tej ustawy przepisu ust. 1a, który reguluje limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale 2021 r.

Z założeniami projektu można zapoznać się pd adresem: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1152521511,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pracowniczych-programach-emerytalnych-oraz-ust.html?xd_co_f=ZjY3M2UyNDQtM2MwNC00MWFiLTg1ZmQtMWM1ZjFjNDhlYjJk#