12 maja 2021 roku wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza szereg zmian, mających za zadanie uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych. Oprócz zmian w przepisach dotyczących ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu chorób zawodowych czy wypadków przy pracy. Najważniejsze zmiany to między innymi:

  • krótszy czas dla płatników na korektę deklaracji ZUS IWA (na podstawie deklaracji ZUS ustala wysokość składki wypadkowej dla danego przedsiębiorstwa). Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli płatnik będzie mógł poprawić błąd tylko w deklaracji z ostatniego roku;
  • ujednolicenie wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia wypadkowegozmiana treści art. 8 ust. 3 ustawy zasiłkowej ma polegać na zastąpieniem zwrotu „na podstawie odrębnych przepisów” zwrotem „na podstawie przepisów o wynagradzaniu”, który jest użyty w ustawie zasiłkowej;
  • brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowepoprzez dodanie do art. 27 ustawy wypadkowej ust. 2 o treści: „Do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek”. Oznacza to, że w trakcie roku składkowego nie będzie możliwości zmiany kodu PKD w przypadkach łączenia się płatników (w tym przez przejęcie) lub ich podział;
  • informacje o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będą przekazywane wyłącznie przez PUE ZUS, a nie jak do tej pory pocztą lub przez PUE ZUS.
  • zmiana pojęcia „rodzaj działalności wg PKD” – za przeważający rodzaj działalności uznawany będzie rodzaj działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu uniknie się wątpliwości, który kod PKD jest przeważający przy ustalaniu wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Projekt do przeczytania pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1188