Nowe przepisy o obronie ojczyzny rodzą również pytania odnośnie tego, jakich danych o służbie wojskowej można żądać od pracownika.  Ministerstwo Obrony Narodowej w stanowisku z 5 lipca 2022 roku odpowiedziało na pytanie, czy na podstawie art. 221  § 4 i § 5 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika danej o służbie wojskowej oraz tym, czy pracownik ma małżonka żołnierza i czy odbywa on służbę, która uprawnia małżonka żołnierza do ochrony trwałości stosunku pracy?

Co do pierwszej części pytania resort stoi na stanowisku, że pracodawca jest uprawniony do dostępu do informacji lub żądania informacji od pracownika w zakresie spełniania przez niego obowiązku obrony, do czego uprawnia go art. 306 ustawy o obronie Ojczyzny. Natomiast co do kwestii danych małżonka pracownika będącego żołnierzem, to zgodnie z art. 22  1 § 3 pkt 3 Kodeksu pracy pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowych danych osobowych członków najbliższej rodziny pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Pracownik uprawniony jest do podania wyłącznie danych osobowych małżonka oraz okresu odbywania przez małżonka obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, natomiast ze względu na regulacje art. 73 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny organy wojskowe nie są uprawnione do udostępniania na wniosek pracodawcy szczegółowych danych osobowych o przebiegu służby wojskowej małżonka pracownika.

Aktualności Kadrowe, lipiec 2022, nr 236