Przerwy na karmienie dziecka piersią są na zasadzie fikcji prawnej uznawane za czas pracy pracownicy, a więc nie ma podstaw do wykazywania ich w kartach ewidencji czasu pracy. W ewidencji zgodnie z nowymi wymogami § 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369) powinny być bowiem rejestrowane nieobecności usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione oraz zwolnienia od pracy, bez względu na to, czy za takie okresy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, czy też nie. Przerwa na karmienie nie jest ani nieobecnością, ani zwolnieniem od pracy, a więc nie musi być wykazana w ewidencji czasu pracy. Zatem w takich dniach prawidłowym będzie zarejestrowanie po prostu 8 godzin czasu pracy bez wykazywania żadnej absencji.

Poniżej w ramce fragment stanowiska MRPiPS z 8.3.2019 r. dotyczący tego zagadnienia:

„…Zgodnie z art. 149 k.p. pracodawca obowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W ewidencji tej pracodawca m.in. określa wymiar zwolnień od pracy, jeżeli takie zwolnienia zostały pracownikowi udzielone, ze wskazaniem ich rodzaju (§ 6 pkt 1 ppkt a rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej). Oznacza to, że należy je w ewidencji czasu pracy uwzględniać w celu prawidłowego rozliczenia czasu pracy pracownika. Natomiast przerwy na karmienie piersią, zgodnie z przepisem art. 187 k.p.  wliczane są do czasu pracy, i są w pełni płatne. Z tego też względu nie wymagają one ewidencjonowania w ramach ewidencji czasu pracy”.