Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który już ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji określa warunki i metody przeprowadzania badań na obecność alkoholu i środków odurzających przez pracodawcę u pracowników (czy też uprawniony do tego organ porządku publicznego), a także sposób, w jaki badania te będą później dokumentowane. Wykazano także listę środków działających podobnie do alkoholu, zażycie których sprawdzane być może na mocy rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem możliwe będzie zarówno badanie wydychanego powietrza, jak i badanie krwi i moczu. Rozporządzenie wymienia środki, które muszą zostać spełnione dla zapewnienia higienicznego i bezpiecznego przeprowadzenia badań oraz dokładny proces przeprowadzenia badań. Wymieniono dane osoby badanej wymagane do sporządzenia protokołu z badania. Należą do nich między innymi:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL (a jeżeli pracownik go nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość),
  • płeć,
  • data urodzenia,
  • ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych lub zażycia wymienionych w wykazie środków odurzających – na podstawie oświadczenia osoby badanej,
  • informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana

Za środki działające podobnie do alkoholu rozporządzenie uznaje opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole i benzodiazepiny.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354104/katalog/12835646#12835646